Akito Futaki教授: From Kaehler-Einstein metrics to coupled Sasaki-Ricci solitons

作者:张博(2019-03-11)